Aspectes del nou model del certificat de defunció

18/12/2020

El nou model de certificat de defunció amplia el nombre d'apartats a completar per part del facultatiu.

Els punts a destacar en el nou model de certificat de defunció són:

1a.- En relació amb l'apartat de l'existència, o no, de risc infecciós en el cadàver haurà d'indicar-se, també, la malaltia infecciosa patida pel mort, si el risc infecciós deriva d'aquesta circumstància.
A més haurà d'indicar-se dins de què grup ha d'incloure's el cadàver. Seguint la Guia de Consens sobre Sanitat Mortuòria aprovada en 2018 pel Ministeri de Sanitat, apareixen recollits els següents grups. Els cadàvers, restes humanes i restes cadavèriques es classifiquen en tres grups:

a. GRUP I: aquells que presenten un risc per a la salut pública i/o professional, perquè el mort patia una malaltia infecto contagiosa de les quals s'inclouen en la guia sobre Sanitat Mortuòria i que es podrà modificar en funció de l'evidència científica disponible.

GRUP I: Carboncle; Diftèria respiratòria; Malalties potencialment transmissibles, d'origen conegut o desconegut, que puguin transmetre's de persona a persona i suposin un risc rellevant per a la salut pública; Febres hemorràgiques víriques (per arbovirus, arenavirus, bunyavirus, filovirus, flavivirus, hantavirus i uns altres), així com febres hemorràgiques d'origen desconegut; Febre Q; Pesta pneumònica; Verola i Encefalopaties espongiformes transmissibles humanes.

b. GRUP II: aquells que presentin risc radiològic per la presència en els mateixos de substàncies o productes radioactius. Per al seu tractament s'estarà al que es disposa en la normativa sobre seguretat nuclear.

GRUP II: cadàvers contaminats per substàncies radioactives.

c. GRUP III: aquells que no presentin els riscos dels grups I i II.

El document publicat pel Ministeri de Sanitat relatiu al procediment per al maneig de cadàvers en casos de COVID-19, amb diverses versions, inclou els cadàvers dels morts per COVID19 en el GRUP III, però aclareix que "el cadàver pot constituir un risc biològic" i proposa "algunes mesures addicionals per al seu maneig amb base en les informacions existents i les recomanacions aplicables en l'àmbit internacional". Per això és important indicar la malaltia infecciosa.

És important subratllar que qualsevol persona que tingui coneixement de la presència d'un cadàver dels grups I i II haurà de posar-lo en coneixement immediat de l'Autoritat Sanitària competent

2a.- La segona modificació fa referència a la possibilitat o no d'incineració, modalitat de destinació del cadàver cada vegada més habitual, i si existeix alguna circumstància que pugui condicionar-la: presència de marcapassos, tractament amb isòtops radioactius o existència de pròtesi.

Cal tenir en compte que les pròtesis actuals no condicionen la incineració, per la qual cosa no seria impediment per a realitzar-la.

Aspectes a tenir en compte

El correcte emplenament del certificat mèdic de defunció, a més d'acreditar la defunció d'una persona perquè la seva mort pugui inscriure's en el Registre Civil i extingir així la seva personalitat jurídica, té importants conseqüències des del punt de vista de política sanitària i ha d'efectuar-se, per tant, amb el mateix esforç i dedicació que la resta d'actuacions sanitàries.

És un deure del metge, recollit en la legislació i en el Codi de Deontologia Mèdica, que ha de realitzar-lo quan hagi presenciat la mort, reconegui al cadàver, li hagi assistit en la seva última malaltia o tingui a la seva disposició la història clínica.

Clínicament i èticament es pot signar un certificat amb criteris de presumpció si el desenllaç és possible i hi ha compatibilitat entre la informació sobre les circumstàncies de la defunció i la seva patobiografìa, però no han de completar-se aquells apartats no essencials per a la inscripció registral si no es coneix exactament la veracitat de l'afirmació, i això és també d'aplicació per als apartats indicats.

Per a finalitzar, i en relació amb la identificació del metge que signa el certificat, en el cas dels col·legiats de Girona valdrien els quatre dígits que componen el número de col·legiat en la nostra institució.

(En cas que fos requerit a completar nou dígits, bastaria amb posar 17000 abans del número de col·legiat del COMG).

Altres notícies

S'amplia fins el 30 de juny el servei de telesuport psicològic per a professionals de la salut i de l'àmbit social

S'amplia fins el 30 de juny el servei de telesuport psicològic per a professionals de la salut i de l'àmbit social

[+] Més informació
El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) insta les autoritats sanitàries a vacunar enfront la COVID-19 els metges que exerceixen als sectors públic i privat

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) insta les autoritats sanitàries a vacunar enfront la COVID-19 els metges que exerceixen als sectors públic i privat

[+] Més informació
Comunicat del CCMC davant la imminent aprovació de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia

Comunicat del CCMC davant la imminent aprovació de la Llei Orgànica de Regulació de l'Eutanàsia

[+] Més informació
L'Acadèmia convoca els seus premis institucionals del curs 2020-2021

L'Acadèmia convoca els seus premis institucionals del curs 2020-2021

[+] Més informació
Recomanacions de vacunació contra la COVID-19. Informació per a professionals de la salut

Recomanacions de vacunació contra la COVID-19. Informació per a professionals de la salut

[+] Més informació
Oberta la convocatòria 2021 de la beca “e-health COMG” per a projectes de recerca i d’innovació en tecnologies de la salut

Oberta la convocatòria 2021 de la beca “e-health COMG” per a projectes de recerca i d’innovació en tecnologies de la salut

[+] Més informació
Disponible l'app del

Disponible l'app del "Primer diccionari de medicina il·lustrat"

[+] Més informació
El CCMC col·labora amb el CAC en l'elaboració d'unes recomanacions per informar sobre les vacunes de la COVID-19 en continguts audiovisuals

El CCMC col·labora amb el CAC en l'elaboració d'unes recomanacions per informar sobre les vacunes de la COVID-19 en continguts audiovisuals

[+] Més informació
Ja tenim el calendari 2021 del COMG!

Ja tenim el calendari 2021 del COMG!

[+] Més informació
Com ha d'actuar el professional davant la sol·licitud d'informe d'excepció de l'ús de mascareta

Com ha d'actuar el professional davant la sol·licitud d'informe d'excepció de l'ús de mascareta

[+] Més informació
El COMG i CaixaBank renoven el conveni de col·laboració per al 2021

El COMG i CaixaBank renoven el conveni de col·laboració per al 2021

[+] Més informació
El COMG posa en marxa una unitat de suport per a professionals amb COVID-19 persistent

El COMG posa en marxa una unitat de suport per a professionals amb COVID-19 persistent

[+] Més informació