Biblioteca COMG

Els serveis de biblioteca s’emmarquen dins el context dels serveis de suport a la docència i a la recerca i com a part essencial del sistema de recursos documentals i de difusió del coneixement.


Veure reglament adjunt:

Aquest Reglament té a com objectiu crear el marc normatiu que sistematitzi i doni unes pautes coherents per a l’organització i el funcionament dels serveis de biblioteca. En conseqüència, el Reglament regula les funcions, l’estructura organitzativa, els serveis que es presten, els recursos humans, d’informació i econòmics, així com el règim d`ús.