Aspectes laborals vinculats al COVID-19

17/04/2020

Contreure el coronavirus al lloc de treball és accident laboral amb caràcter general

Tots treballadors contagiats pel virus o afectats per quarantenes preventives tenen dret a baixes "assimilables" a l'accident laboral, però si el contagi es produeix en el treball es tracta d'un accident laboral amb caràcter general.

El Govern Espanyol ha modificat la regulació sobre les baixes laborals derivades del coronavirus. L'Executiu va establir a l'inici de l'epidèmia que tots treballadors contagiats pel virus o afectats per quarantenes preventives tenen dret a baixes "assimilables" a l'accident laboral. El Govern aclareix ara que, si el contagi es produeix en l'exercici del treball, es tracta d'un accident laboral amb caràcter general.

La Seguretat Social va establir el 10 de març que de manera general els contagis per coronavirus i les quarantenes preventives seran situacions "assimilades" a accident de treball exclusivament de cara a "la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social". Això és així encara que no s'hagin contagiat els afectats en el seu lloc de treball.

La Llei General de la Seguretat Social estableix per als accidents de treball que els empresaris hauran d'augmentar les prestacions de baixa per accident laboral amb recàrrecs d'entre un 30% a un 50% quan la lesió es produeixi per equips de treball o en instal·lacions que manquin dels mitjans de protecció reglamentaris, els tinguin inutilitzats o en males condicions. També quan no s'hagin pres les mesures de seguretat i salut en el treball necessàries.

A més d'aquests recàrrecs són independents i compatibles amb les responsabilitats, fins i tot penals, que puguin derivar-se de la infracció en la garantia de la salut i la seguretat dels empleats.

 

 


Obligació empresarial de facilitar equips de protecció als treballadors

Aquestes mesures de seguretat vénen exigides legalment pels articles 4,2,d) i 19 del Estatut dels Treballadors, conforme als quals "l'empresari assumeix un deure de seguretat enfront dels qui treballen al seu servei"; els articles 14 i 15 de la llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, que estableixen el dret dels treballadors a la seva protecció enfront dels riscos laborals; l'art. 3 del RD 486/1997 pel qual l'empresari ha d'adoptar les mesures necessàries perquè la utilització dels llocs de treball no origini riscos per a la seguretat i salut dels treballadors" i l’article 21 en el qual es manifesta que davant d’una situació de risc qualificada com “greu i imminent”, l’empresari està obligat a prendre tot tipus de mesures preventives i, a més, reconeix el dret dels treballadors i treballadores a paralitzar el treball.

Respecte als equips de protecció dels treballadors, resulta d'aplicació el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Quant al personal sanitari, cal acudir al document denominat "Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al nou coronavirus (SARS-*COV-2)" elaborat pel Ministeri de Sanitat en data 5 de març de 2020, que estableix els requisits que són exigibles als EPis del personal sanitari, com: màscares, guants, roba, protecció ocular i roba, així com normes sobre emmagatzematge i deixalla.

"Per tant, l'obligació legal de protegir als treballadors per part de l'empresa o administració ocupadora, implica també l'obligació de dotar-los dels mitjans preventius necessaris perquè facin el seu treball en les mínimes condicions de seguretat" (ST del Jutjat de lo Social número 31 de Madrid de 25 de març de 2020).

Altres notícies

ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

[+] Més informació
Les Beques Pràcticum Udg i  les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

Les Beques Pràcticum Udg i les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

[+] Més informació
L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

[+] Més informació
El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

[+] Més informació
El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

[+] Més informació
Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

[+] Més informació
Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

[+] Més informació
Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

[+] Més informació
Informació sobre el restabliment de l’activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament

Informació sobre el restabliment de l’activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament

[+] Més informació
Campanya de donació de mòbils a hospitals i residències de Girona per facilitar la comunicació pacient-família

Campanya de donació de mòbils a hospitals i residències de Girona per facilitar la comunicació pacient-família

[+] Més informació
Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

[+] Més informació
UNESPA subscriu una assegurança de vida col·lectiva per als professionals sanitaris exposats al COVID-19

UNESPA subscriu una assegurança de vida col·lectiva per als professionals sanitaris exposats al COVID-19

[+] Més informació