Escrit del CCMC a les Entitats d’Assegurances Sanitàries de Catalunya

09/04/2020

El Reial Decret pel qual es declara l’estat d’alarma exceptua expressament la prohibició de tancament als establiments mèdics, i confirma l’Ordre 310/2020 de 31 de març que estableix com serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.

La normativa conseqüència de l’estat d’alarma estatal i autonòmica, ordena que cal limitar l’atenció mèdica només als processos aguts, urgents o aquells que el professional entengui autònomament que no són ajornables, ponderant en cada cas el risc-benefici per a la salut de pacient i del professional. Per tant, els establiments mèdics restaran oberts només per prestar l’assistència necessària per resoldre els problemes de salut que puguin tenir una evolució desfavorable si es demora el seu tractament.

En conseqüència, ha calgut implantar mesures extraordinàries organitzatives i preventives que evitin el risc de contagi i la propagació del virus, evitant els desplaçaments no urgents i facilitant l’estalvi de material de protecció, que com és conegut, és molt escàs. Per això, s’ha declarat prioritari el treball a distància (amb qualsevol mitjà de transmissió de veu i/o imatge, o missatgeria electrònica) mentre sigui possible i no sigui imprescindible la visita presencial del pacient, circumstància que cada metge ha de valorar cas a cas.

Davant d’aquesta nova situació d’orientar l’activitat assistencial, els actes que es facin a distància són també actes mèdics, com ho són els presencials, i per tant, entenem que seran igualment facturables amb els mateixos criteris que un acte presencial.

I quan no sigui possible l’atenció a distància en les condicions indicades, serà necessària una reprogramació de les visites amb el posterior augment de l’activitat assistencial quan finalitzi  l’estat d’alarma.

Ateses aquestes circumstancies, els metges i metgesses que treballen en la medicina privada es veuen abocats a reorganitzar temporalment els seus serveis de diferents formes:
  • 1. Si les condicions professionals, l’àmbit de treball i l’especialitat no permet teletreball i l’opció és el tancament provisional, s’acolliran, tot i les dificultats legals existents, a les mesures laborals pertinents. 
     
  • 2. Grups de professionals i centres que per raons especifiques, àmbit de treball i especialitats es veuen abocats a mantenir una estructura organitzativa oberta i, per tant, veuen en perill el poder mantenir els serveis des de la perspectiva econòmica. El marc legal vigent obliga a mantenir els serveis, tot i la manca de pacients degut a  les condicions de restricció de mobilitat (patologia no urgent reprogramable) i la manca de material de protecció pels professionals i pels propis pacients. En alguns casos, quan l’ exercici professional i l’especialitat ho permeti, utilitzaran el teletreball, amb la corresponent facturació de la seva activitat, tot i disminuir de manera molt important els recursos econòmics que de fet no permeten mantenir econòmicament el centre obert. 
És notori que ens trobem davant d’una situació excepcional i, com a tal,  requereix decidir mesures excepcionals amb la col·laboració i assumpció de responsabilitats per totes les parts (asseguradores, metges, centres, pacients, corporacions professionals, etc...)
 
En aquest sentit, des dels col·legis professionals estem habilitant, per exemple, mesures excepcionals com són l’exempció de quotes, suport jurídic específic de caràcter  professional i laboral, serveis financers amb avantatges, o suport social i psicològic quan sigui necessari per al col·legiat.

També creiem que les entitats d’assegurances de salut haurien d’activar mesures  singulars i excepcionals per tal que el decrement de l’activitat assistencial no perjudiqui greument els recursos dels metges i centres a on treballen i posi en risc la seva continuïtat al finalitzar l’estat d’alarma.
 
Es per això que plantegem a les entitats asseguradores el següent:
  • Abonar, tan aviat com sigui possible, els honoraris ja facturats i que estan pendents.
  • Ajustar terminis de pagament a 30 dies des de la presentació de la factura per honoraris reportats a partir del mes d’abril.
  • Establir un criteri de pagament excepcional durant la durada del decret d’alarma i/o d’aixecament de les mesures restrictives  que amb  fórmules que satisfacin a totes las parts, estiguin en la línia de garantir al professional un ingrés del 60-70% de la mitjana mensual  facturada en els sis mesos anteriors per mantenir la consulta, despatx professional, urgències o el centre sanitari obert d’acord amb el nombre de professionals que hi treballen. 
  • Una alternativa, degut al previsible increment d’activitat en el tercer i quart trimestre d’enguany, es que tenint com a referencia la facturació realitzada el 4t trimestre de 2019, es pogués avançar una facturació a compte per un import del 50% de la facturació del 4t trimestre de 2019, a compensar  en  la facturació del 4t trimestre de 2020 amb les garanties que corresponguin.
Aquesta facturació per tenir el centre obert i l’avançament de la facturació de l’últim trimestre ha de permetre mantenir les estructures mèdiques (costos fixes) i a la vegada garantir el manteniment del servei en un futur immediat.

El moment és excepcional i el sector privat ha d’assumir la seva responsabilitat  i cohesió atès que, com és ben conegut, dona cobertura a més del 25% de la població a Catalunya.

Així doncs, us agrairem que tan aviat com us sigui possible, ens doneu respostes a les nostres peticions per tal de poder informar als metges i metgesses que treballen en el sector.

Altres notícies

ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

ACCIONS DEL COMG DAVANT LA PANDÈMIA DE COVID-19

[+] Més informació
Les Beques Pràcticum Udg i  les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

Les Beques Pràcticum Udg i les Beques MIR queden ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou.

[+] Més informació
L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

L'anuari del COMG del 2019 ja està disponible al web

[+] Més informació
El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

El sector assegurador inicia el pagament de prestacions als sanitaris que lluiten contra el COVID-19

[+] Més informació
El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

El dol en temps de COVID. Conte i guia per a nens, adolescents i les seves famílies

[+] Més informació
Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

Convocatòria de 2 minuts de silenci pels companys i companyes que han mort fent front a la COVID-19

[+] Més informació
Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

Guia de recomanacions per prevenir la transmissió del virus SARS-CoV-2 a les consultes

[+] Més informació
Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

Els centres privats ambulatoris podran reprendre l'activitat ordinària a partir del 12 de maig

[+] Més informació
Informació sobre el restabliment de l’activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament

Informació sobre el restabliment de l’activitat sanitària no urgent en les consultes i centres mèdics privats sense internament

[+] Més informació
Campanya de donació de mòbils a hospitals i residències de Girona per facilitar la comunicació pacient-família

Campanya de donació de mòbils a hospitals i residències de Girona per facilitar la comunicació pacient-família

[+] Més informació
Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

Consideracions deontològiques en relació amb informació, consentiment i consulta virtual durant la pandèmia de COVID-19

[+] Més informació
UNESPA subscriu una assegurança de vida col·lectiva per als professionals sanitaris exposats al COVID-19

UNESPA subscriu una assegurança de vida col·lectiva per als professionals sanitaris exposats al COVID-19

[+] Més informació