Col·legi Oficial de Metges de Girona

Presentació

L’any 1894 es va fundar l’anomenat Sindicat de Metges Gironí, embrió del que serà posteriorment el Col·legi de Metges de la Província de Girona. Precisament, el 1898 va tenir lloc a Girona la Reunió General Extraordinària del Sindicat, que seria la darrera sessió del Sindicat de Metges de Girona com a tal. Des de llavors s’adoptaria la nova reglamentació i el Sindicat passaria a anomenar-se Col·legi de Metges de Girona (COMG), el qual ha anat augmentant els seus serveis, adaptant-se a l'exigència professional del moment i a la necessitat personal del col·legiat.


Junta de govern

L'actual junta que presideix el Dr. Josep Vilaplana va arribar al Col·legi Oficial de Metges de Girona després de guanyar les eleccions col·legials celebrades el mes de juny de 2014 i va ser renombrat president el 18 de juny de 2018 d’acord amb el preceptuat als Estatuts de la Corporació al presentar-se una sola candidatura.

Els membres de la Junta són:

President: Dr. Josep Vilaplana Birba
Vicepresidenta: Dra. Josepa Miró Queralt
Secretària: Dra. Carme Busquets Julià
Vicesecretari: Dr. Rafael Fuentes Raspall
Tresorera: Dra. Teresa Mir Coll
Vocals: Dr. Albert Molins Albanell, Dra. Carolina Roig Buscató, Dra. Anna Presas Porcell, Dr. Ramon Masvidal Calpe i Dr. Josep Gil Yubero

Comissió de Deontologia

La Comissió de Deontologia del COMG assessora de la Junta de Govern en les qüestions relatives a l’ètica mèdica i la deontologia professional. Està integrada per 8 membres i la seva composició és la següent:

President: Dr. Joan Antoni Mulà Rosias
Secretària:  Dra. Rosa Roca Casademont
Vocals:  Dra. Anna Figueres de Palol, Dra. Anna Mas Carrera, Dra. Núria Masnou Burrallo, Dr. Joan Profitós Tuset, Dra. Marisa Rubio Montañes, Dr. Jordi Turro Goula

 

Són funcions de la Comissió de Deontologia:

a) Assessorar la Junta de Govern en totes les qüestions estrictament ètiques valorant l'existència o no de transgressions a les normes de deontologia i emetent dictamen o informe a la Junta de Govern en proposta de resolució a fi i efecte que aquesta acordi el que estimi procedent.

b) Tramitar les queixes que es formulin i proposar a la Junta de Govern l'adopció dels acords que siguin procedents respecte d'aquestes.

c)   Emetre informes en tots els procediments de tipus disciplinari.


Estructura organitzativa

LINKS D'INTERÈS

Necessites més informació?