Observatori del Campus de Salut Girona - nou Trueta


L’Observatori Campus de Salut Girona – nou Trueta és una iniciativa del Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) que ha volgut crear un organisme independent, que tingui un ampli consens de la comunitat sanitària i del teixit empresarial i social gironí perquè, amb la major solvència i rigor possible, faci un seguiment i una avaluació periòdica de l’execució del projecte del Campus de Salut de Girona que ha d’incloure el nou Hospital Universitari Josep Trueta, entre altres equipaments, donada la transcendència sanitària, econòmica i social del mateix.
 
Aquesta iniciativa neix en constatar la complexitat d’aquest macro projecte i la necessitat de treballar units i en actitud col·laboradora per donar transparència i objectivitat als avanços que es vaguin fent i de vèncer les dificultats que puguin anar sorgint en el seu desenvolupament del mateix amb l’objectiu que el campus sigui una realitat el més aviat possible o dins el termini establert.
 
Així mateix, s’ha traslladat aquesta iniciativa a diferents col·legis professionals, entitats i institucions gironines, les quals s’han mostrat predisposades a col·laborar en l’Observatori Campus de Salut Girona – nou Trueta.
 
Per què un observatori?

Perquè té la capacitat d’aglutinar institucions públiques i privades en què hi té cabuda tothom. Ofereix una imatge d’obertura a la societat i es configura com un espai per a la reflexió adequat pel plantejament dels objectius proposats, per donar resposta a les diferents inquietuds que es puguin suscitar i informar a la ciutadania del seu desenvolupament.
 
Tenint en compte els antecedents ressenyats, els representants dels col·legis professionals, entitats i institucions integrants, acorden constituir l’Observatori Campus de Salut Girona – Nou Trueta.
 
L'Observatori del Campus de Salut Girona - nou Trueta té els següents objectius
 
 • Aconseguir unir esforços i avançar junts perquè el Campus de Salut de Girona sigui una realitat el més aviat possible o dins el termini establert.
 • Avaluar l’estat del projecte de forma pública amb una periodicitat semestral per tal d’assenyalar els avenços i els entrebancs i fer-ne, si s’escau, propostes de millora.
 • Establir una relació de col·laboració lleial i transparent amb les administracions i les institucions gironines que permeti vèncer les dificultats que pugin anar sorgint en el desenvolupament d’un projecte tan complex i llarg.
 • Convocar a la comunitat sanitària, al teixit empresarial i social gironí i a altres actors que hi puguin estar implicats a col·laborar en l’observatori per, junts, tenir més força.
 • Demanar a les administracions implicades la informació veraç i periòdica per a la seva valoració objectiva.
Integrants de l'Observatori Campus Salut Girona - nou Trueta

Estan cridats a participar i a col·laborar amb l’Observatori totes aquelles entitats i institucions amb forts interessos i directament compromeses amb l’execució i la finalització a temps d’aquest projecte. 
 
Deixem a banda les institucions directament encarregades de portar a terme el projecte: Departament de Salut, Ajuntament de Girona i Ajuntament de Salt tot i que en són coneixedores i han manifestat la seva absoluta voluntat de col·laborar aportant la informació detallada que els sigui requerida per tal de complir els objectius de l’Observatori.
 
Les entitats que inicialment participen i han mostrat la seva adhesió a aquest observatori són la Universitat de Girona, que comptarà amb una nova Facultat de Medicina i Facultat d’Infermeria al Campus, la Cambra de Comerç de Girona, per l’enorme repercussió econòmica i social que té el projecte, l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBIGI), per la imprescindible vessant de recerca del campus, i el Col·legi Oficial d’Infermeria de Girona i el Col·legi Oficial de Metges de Girona per les implicacions professionals que comporta el projecte en aquests col·lectius.

Els professionals que composen la comissió permanent d’aquest observatori són:
 • Dr. Wifred Ricard
 • Dr. Ramon Brugada
 • Dr. Antoni Codina
 • Dra. Marga Nadal
 • Dr. Rafel Reixach
 • Dr. Josep Vilaplana 
Aquests professionals determinen el seu reglament de funcionament intern, la periodicitat de les reunions i les dates de properes compareixences que es faran a la seu del COMG, per tal d’assolir els objectius de l’Observatori.

La via de contacte amb l'Observatori és observatori@comg.cat