Portal de transparència

Aquest apartat es publica d'acord amb el principi de transparència que s'incorpora des de l'ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals.

El principi de transparència es desenvolupa a l’article 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Omnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

Publicitat activa:

 

Convocatòries electorals i convocatòries per a l’assemblea general

Consulteu les convocatòries i actes corresponents.

Normativa

Consulteu la normativa en l'entorn professional

Memòria anual

Informació sobre la gestió econòmica del COMG.

Estructura organitzativa

Coneixeu-nos!

Informació i tràmits

Informeu-vos dels tràmits col·legials i altres gestions.

Activitat pública i privada del Col·legi

Descarregueu-vos la memòria anual del COMG i altres publicacions.

 

Accés a la informació pública:

L'exercici d'aquest dret esta regulat en el article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.