Exempció de quota per Jubilació / Incapacitat / Invalidesa

Exoneració del pagament íntegre de la quota col·legial i de la quota del programa de protecció social per jubilació, cessament total de l’exercici professional, incapacitat i invalidesa.
 

Jubilació

Si tens més de 65 anys, has cessat en el teu exercici professional, però vols mantenir la teva vinculació amb el Col·legi, pots sol·licitar una exempció del 100% de les quotes col·legials. Una vegada reconeguda aquesta exempció, passaràs a la condició de “no exercent”.
 
Informació
Per tramitar aquesta exempció és necessari:
 • Acreditar no tenir ingressos econòmics derivats de l’activitat professional mèdica.
 • Informar el COMG, en el cas de tornar a realitzar una activitat professional retribuïda abans de complir els 70 anys, quan els professionals passen automàticament a la condició de Metges Honorífics.
 • La reducció de quotes col·legials per jubilació no implica la baixa o reducció automàtica de la quota de Responsabilitat Civil Professional.
 • Si tens contractada la Pòlissa de Responsabilitat Civil del CCMC, pots contractar la modalitat de “no exercent” que comporta una reducció del cost. Amb aquesta quota podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre estant jubilat i per actes mèdics realitzats amb anterioritat d’aquesta condició.
 
Documentació
 • Sol·licitud d’exempció de quotes col·legials per jubilació.
 • Informe de vida laboral. Document expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Certificat de l'Agència Tributària acreditatiu de què NO està inscrit en el cens d'obligats tributaris amb la condició de metge (epígraf 831,832 o 833). Aquest document ha d'haver estat emès com a màxim 2 mesos abans de la sol·licitud.
 • Cal retornar els talonaris d'estupefaents, en cas de tenir-ne.
 
Vies de tramitació
 • Per correu electrònic: col.legiacions@comg.cat
 • Presencial (cal demanar cita prèvia)
 

Incapacitat / Invalidesa

En cas de Invalidesa per a l’exercici de la professió de metge, discapacitat total o permanent per poder treballar o incapacitació legal, pots sol·licitar una exempció del 100% de les quotes col·legials.
 
Informació
Una vegada reconeguda aquesta exempció, passaràs a la condició de “no exercent”.
La reducció de quotes col·legials per jubilació no implica la baixa o reducció automàtica de la quota de Responsabilitat Civil Professional.
Si tens contractada la Pòlissa de Responsabilitat Civil del CCM,C passaràs a la modalitat de “no exercent” que comporta una reducció del cost. Amb aquesta quota podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre estant jubilat i per actes mèdics realitzats amb anterioritat d’aquesta condició.
 
Documentació  
Vies de tramitació
 • Per correu electrònic: col.legiacions@comg.cat
 • Presencial (cal demanar cita prèvia)

Necessites més informació?