Prestacions assistencials

Es concedeixen dos tipus d’ajuts: les prestacions educatives i les assistencials. Poden beneficiar-se’n les persones que hagin estat metges col·legiats, vidus o orfes de metges col·legiats.

Prestacions educatives

Per gaudir de les prestacions periòdiques mensuals és necessari ser orfe de col·legiat de mare, pare o tots dos (aquest fet variarà l'import de la prestació), i tenir menys de 21 anys.

S’abona un ajut econòmic puntual en el cas de ser un orfe de metge col·legiat entre els 21 i 25 anys:

  • Beques per a estudis superiors acadèmics (no hi ha inclosos màsters, proves d'accés, etc.).
  • El cost d'expedició de títols acadèmics.

Excepte els orfes absoluts (de pare i mare) reben una prestació periòdica mensual.

Prestacions assistencials

Poden gaudir de les prestacions socials els vidus i les vídues de metges, metges discapacitats (a partir del 65% de discapacitat reconeguda), orfes discapacitats, orfes majors de 60 anys i metges jubilats sense recursos econòmics.

Cal esmentar que tots els perceptors de les prestacions han de tenir uns ingressos inferiors als màxims establerts pel Programa de Protecció Social per a tots els conceptes.

Més informació

  • Condicions d'accés:
    Els sol·licitants d’aquestes prestacions hauran d’assumir els barems econòmics i requisits específics que el PPS Girona té establerts, així mateix es durà a terme una valoració de la capacitat econòmica del nucli familiar.
  • És imprescindible que la sol·licitud que presentis al Programa de Protecció Social vagi acompanyada del document Impost sobre la renda de les persones físiques, model 145 degudament complimentat i signat.