• Inici
  • Comunicació
  • Posicionaments

Nota aclaratòria en relació a la validació periòdica de la col·legiació de l'OMC

09/11/2016

Recentment han sortit a la llum en mitjans de comunicació determinades informacions relatives a la necessitat de que cada metge, per poder seguir exercint la professió, hagi d’acreditar, a partir del proper 1 de gener, que està en possessió de l’anomenada “Validación Periódica de la Colegiación” (VPC) promoguda per l’Organización Médica Colegial.

 Aquestes informacions vinculen aquesta acreditació a unes suposades exigències provinents de la Unió Europea (Directiva 2013/55/UE), que es complirien a través de l’anomenada  Validación Periódica de la Colegiación que ha creat i es promou des del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (O.M.C.), i que s’obté –segons indica el propi Consejo General-, un cop s’acrediten els següents aspectes: (i) la bona praxis professional –o més ben dit la inexistència de limitacions imposades per jutjats o el propi col·legi a l’exercici professional-, (ii) la valoració de la salut –entesa com la capacitat psicofísica per a dur a terme l’activitat-, (iii) la activitat laboral –consistent en l’acreditació de l’existència d’activitat professional-, i (iv) si fos el cas, la Formació Mèdica Continuada en els darrers 6 anys.  

Són molts els col·legiats que s’estan adreçant als quatre col·legis que conformen el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) per interessar-se per aquesta notícia i poder esbrinar, de primera mà, quines son les seves obligacions –si és que n´hi ha de noves- per continuar exercint la seva activitat professional.

Al respecte, el CCMC vol desmentir l’existència de qualsevol nova exigència legal per exercir la professió, i posar de manifest el següent:

1)  Ni la normativa de la Unió Europea, ni l’ordenament espanyol,  exigeixen la VPC ni, per tant, l’acreditació de cap dels punts abans esmentats, per a l’exercici de la professió de metge en territori espanyol ni ara, ni a partir de l’1 de gener de 2017.

Pel que fa als requisits per a la prestació de serveis com a metge en altres Estats de la UE, requereixen, com sabem, l’acreditació de la inexistència d’infraccions o sancions que impedeixin l’exercici professional, i que ja es fa actualment amb la intervenció dels col·legis mitjançant el document anomenat de Bona Conducta o Good standing.

A aquests efectes, la Directiva 2013/55/UE, que encara no ha estat transposada a l’ordenament jurídic espanyol, millora el procediment actual i preveu la creació de la Tarjeta profesional, en forma de certificat electrònic amb el que es podrà acreditar davant les autoritats competents europees tant el reconeixement de les qualificacions (títols), com la inexistència de limitacions en l’exercici professional per causa d’inhabilitació, sanció o suspensió acordada pels tribunals de justícia o els col·legis professionals.

Així doncs, i de cara a la propera data d’ 1 de gener de 2017, no hi ha cap canvi en els requisits per a l’exercici de la professió de metge en el territori espanyol, ni tampoc per a l’exercici de la professió a la resta dels països de la UE, i que l’anomenada Tarjeta Profesional  europea tan sols alleugera, però no modifica, el procediment per a la prestació de serveis en un Estat de la UE. En tot cas, la obtenció a Espanya de l’anomenada Validación Periódica de la Colegiación  / OMC es de caràcter voluntari i no té cap conseqüència jurídica ni professional el posseir-la o no.

2)  La recertificació professional entesa com aquella avaluació i validació de les competències, coneixements i habilitats professionals en el transcurs de l’activitat professional del metge, és una qüestió diferent al contingut i efectes de la VPC / OMC  esmentada, i el seu establiment amb caràcter general requerirà del corresponent marc legal per determinar el seu abast i eficàcia, i de la implicació i participació, en el seu moment, de les societats científiques i de l’Administració sanitària.

La oportunitat i abast de les polítiques de recertificació o validació periòdica de la competència dels metges serà objecte d’anàlisi en el si del 3er Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya que se celebra a Girona el proper 10 de novembre, i quines conclusions orientaran decididament les actuacions col·legials en aquest àmbit.

Aquest Congrés, que comptarà amb la participació presencial de 1.000 delegats dels quatre col·legis de metges catalans, el podeu seguir en directe a www.congresprofessio.cat on trobareu també, a la seva finalització, les conclusions i declaracions finals.