Responsabilitat Civil Professional assegurança

Obligació legal per exercir 

Per respondre davant de qualsevol incidència de l'exercici mèdic, és obligatori tenir contractada una pòlissa de Responsabilitat Civil Professional per tal que el metge pugui exercir la seva professió amb tranquil·litat. Aquesta obligació ve imposada per l’article 9 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de les Professions Titulades i dels Col·legis Professionals, segons la qual els i les professionals amb titulació tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança o garantia equivalent els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de la seva professió.

Tal i com diu l’article 46 de la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries 44/2003, de 21 de novembre, és obligació dels metges en exercici privat subscriure una assegurança de responsabilitat. Una obligació que es fa extensiva a les societats professionals que els metges puguin constituir.

Els metges de la sanitat pública que ja gaudeixen de la cobertura d’assegurança subscrita per l’administració no estan obligats legalment a contractar-ne una de privada; no obstant això, és molt recomanable fer-lo.

Cal insistir molt especialment en aquesta recomanació perquè es donen casos en què el metge es pot quedar al descobert bàsicament per:

  • L’existència de conflicte d’interessos entre els diferents professionals.
  • La possibilitat que el centre sanitari reclami al professional el reembossament de la quantitat pagada en concepte d’indemnització.
  • Qualsevol acte mèdic fet fora de l’àmbit del centre sanitari públic on es treballa, que no quedaria cobert per l’assegurança de la institució.

En tots aquests casos, si no es disposa d’una cobertura individual i privada, el metge haurà d’assumir personalment el cost d’aquest procediment i les seves conseqüències.

En el cas de les societats professionals, l’obligatorietat de comptar amb una assegurança de Responsabilitat Civil Professional està imposada per la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, que en els seu article 11 exposa que les societats professionals hauran d’estipular una assegurança que cobreixi la responsabilitat en la qual aquestes puguin incórrer en l’exercici de l’activitat o activitats que constitueixen l’objecte social.

Les conseqüències de no complir amb el deure de l’assegurança està contemplat com a falta molt greu en l’Art. 18 de la Llei 7/2006

Requisit per col·legiar-se al COMG

L’article 63.1.1.h dels estatuts del COMG estableix que, per a incorporar-se de ple dret al Col·legi Oficial de Metges de Girona, serà necessari acreditar, mitjançant certificació fefaent, estar en possessió d’una cobertura vigent d’una pòlissa de responsabilitat civil professional, d’acord amb la normativa legal vigent en cada moment.

En virtut d’això, si no es compleix amb aquest requisit, es procediria a no donar d’alta o, en el seu cas, a la baixa com a col·legiat del COMG i, en conseqüència, a no poder exercir com a professional. Així mateix, la baixa del col·legiat es posaria en coneixement del Departament de Salut i de la resta d’organismes i institucions competents en aquesta matèria.

Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional col·lectiva

La pòlissa que s’ofereix des del col·legi, atenent a l’acord de l’Assemblea General Extraordinària del COMG del 5 d'octubre de 2011, es correspon amb la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional Col·lectiva del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. 

Necessites més informació?