Beques Joan Bruguera

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l’excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d’especialització i/o treballs d’investigació mèdiques preferentment a la Universitat de Montpeller. L'import de la beca l'atorga el Patronat Joan Bruguera, format pel Col·legi Oficial de Metges de Girona, l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona).

En defecte de peticions dirigides a la Universitat de Montpeller, subsidiàriament es podran concedir beques per a cursar estudis d’especialització i/o treballs d’investigació a altres centres mèdics.

Les beques es concedeixen per una durada màxima cadascuna d’un any o curs acadèmic, amb possibilitat de demanar pròrroga per un curs o any addicional.

BENEFICIARIS:

Tenir el Grau o Llicenciatura en Medicina de qualsevol universitat catalana, en el termini dels cinc anys posteriors a l’obtenció del títol, o estudiants dels darrers cursos de la carrera, ser naturals de la ciutat de Girona o que hi tinguin la residència per un període no inferior a deu anys.

La naturalesa vindrà determinada per la inscripció en el Registre Civil i la residència, per la certificació del Padró Municipal d’Habitants. També s’equipararà el requisit de residència al professional, referit al lloc o institució de Girona on el peticionari presti els seus serveis. Respecte dels estudiants, tindran el caràcter de beneficiaris els que estiguin matriculats a la UdG o prestin serveis a un centre sanitari de la demarcació.

IMPORT DE LA BECA: 

S’ajustarà a l’entitat dels estudis sol·licitats, temps efectiu de residència, durada i desplaçaments i proporcional a les despeses previsibles.

El seu abonament es realitzarà amb dos pagaments. El primer, del 60% de l’import total, en el moment d’acreditar documentalment el becari la seva admissió a l’escola o centre i el segon, del 40% restant, al lliurar el certificat justificatiu de l’aprofitament del curs i l’informe final.

El peticionari de la beca haurà de justificar adequadament l’entitat del curs o estudis a efectuar i pels que sol·licita l’ajut, la durada efectiva d’estada, manutenció, desplaçaments i d’altres despeses previsibles.

El pagament del segon termini es practicarà prèvia justificació documental de les despeses aplicades al curs i prèvia aportació de l’informe final d’acreditació de tots els aspectes del curs realitzat.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I RESOLUCIÓ:

Les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Fundació Joan Bruguera (Ajuntament de Girona), Plaça del Vi, núm. 1 a principi d'any quan s'obre la convocatòria de la beca. Per a tenir dates concretes, cal consultar el document adjunt. 

S'hauran d'indicar les dades personals del sol·licitant, currículum vitae i documents relacionats a l'apartat 3 de les Bases d'adjudicació, l'acceptació del centre on vulgui efectuar els estudis d'especialització o el treball d'investigació i el compromís de dedicar-se amb aprofitament a l'objecte de la beca.

La resolució es produirà dins dels 30 dies hàbils següents a l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.