Beques Joan Bruguera (ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou)

Ajornades fins que l'activitat de mobilitat internacional es reprengui de nou

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l’excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d’especialització i/o treballs d’investigació mèdiques preferentment a la Universitat de Montpeller. L'import de la beca l'atorga el Patronat Joan Bruguera, format pel Col·legi Oficial de Metges de Girona, l'Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona).

En defecte de peticions dirigides a la Universitat de Montpeller, subsidiàriament es podran concedir beques per a cursar estudis d’especialització i/o treballs d’investigació a altres centres mèdics.

Les beques es concedeixen per una durada màxima cadascuna d’un any o curs acadèmic, amb possibilitat de demanar pròrroga per un curs o any addicional.

BENEFICIARIS:

Tenir el Grau o Llicenciatura en Medicina de qualsevol universitat catalana, en el termini dels cinc anys posteriors a l’obtenció del títol, o estudiants dels darrers cursos de la carrera, ser naturals de la ciutat de Girona o que hi tinguin la residència per un període no inferior a deu anys.

La naturalesa vindrà determinada per la inscripció en el Registre Civil i la residència, per la certificació del Padró Municipal d’Habitants. També s’equipararà el requisit de residència al professional, referit al lloc o institució de Girona on el peticionari presti els seus serveis. Respecte dels estudiants, tindran el caràcter de beneficiaris els que estiguin matriculats a la UdG o prestin serveis a un centre sanitari de la demarcació.

IMPORT DE LA BECA: 

S’ajustarà a l’entitat dels estudis sol·licitats, temps efectiu de residència, durada i desplaçaments i proporcional a les despeses previsibles.

El seu abonament es realitzarà amb dos pagaments. El primer, del 60% de l’import total, en el moment d’acreditar documentalment el becari la seva admissió a l’escola o centre i el segon, del 40% restant, al lliurar el certificat justificatiu de l’aprofitament del curs i l’informe final.

El peticionari de la beca haurà de justificar adequadament l’entitat del curs o estudis a efectuar i pels que sol·licita l’ajut, la durada efectiva d’estada, manutenció, desplaçaments i d’altres despeses previsibles.

El pagament del segon termini es practicarà prèvia justificació documental de les despeses aplicades al curs i prèvia aportació de l’informe final d’acreditació de tots els aspectes del curs realitzat.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I RESOLUCIÓ:

Les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Fundació Joan Bruguera (Ajuntament de Girona), Plaça del Vi, núm. 1 a principi d'any quan s'obre la convocatòria de la beca. Per a tenir dates concretes, cal consultar el document adjunt. 

S'hauran d'indicar les dades personals del sol·licitant, currículum vitae i documents relacionats a l'apartat 3 de les Bases d'adjudicació, l'acceptació del centre on vulgui efectuar els estudis d'especialització o el treball d'investigació i el compromís de dedicar-se amb aprofitament a l'objecte de la beca.

La resolució es produirà dins dels 30 dies hàbils següents a l'acabament del termini de presentació de sol·licituds.