Inici / ActualitatTornar

Informació Pública Col·legial: VOT TELEMÀTIC

05/12/2017

En compliment del procediment establert als articles 42* i 46.3 i 4* de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i col·legis professionals, s’exposa el contingut del sistema de vot telemàtic del COMG.

 

El text del vot telemàtic estarà exposat fins al 7 de gener de 2018. Per accedir cal identificar-se al web amb usuari i password.

 

Comentaris i propostes: comg@comg.cat

 

* Article 42

Potestat normativa dels col·legis professionals

1. Els col·legis professionals tenen capacitat normativa en relació amb les funcions públiques que els atribueix aquesta llei, independentment de llur àmbit de regulació estatutària.

2. La potestat reglamentària dels col·legis professionals s'ha d'ajustar, en tots els casos, al que estableixen les lleis i les disposicions de caràcter general. El procediment d'elaboració dels reglaments s'ha d'ajustar al que disposen els estatuts i ha d'incloure, en tots els casos, un període d'informació pública col·legial per un termini no inferior a un mes, a fi que els col·legiats puguin conèixer la memòria justificativa del projecte, els informes, les consultes i el contingut del mateix projecte, i formular les al·legacions, els suggeriments o les esmenes que considerin convenients, a les quals s'ha de donar resposta abans de la presentació del projecte a l'òrgan competent per a l'aprovació del reglament.

3. Pel que fa als reglaments dels col·legis professionals s'han d'aplicar les disposicions de l'article 46.3 i 4.

 

*Article 46

Aprovació i modificació dels estatuts

1.(....)

2. (...)

3. Els estatuts aprovats i llurs modificacions s'han de trametre al departament de la Generalitat amb competència en matèria de col·legis professionals, perquè en qualifiqui l'adequació a la legalitat, en disposi la inscripció en el Registre de Col·legis Professionals i n'ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si no es produeix cap resolució expressa, els estatuts i llurs modificacions s'entenen aprovats per silenci positiu transcorregut el termini de sis mesos.

4. Els estatuts dels col·legis professionals i les modificacions respectives entren en vigor l'endemà d'haver estat publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat que estableixin una data d'entrada en vigor posterior.