• Inici
  • Comunicació
  • Posicionaments

Decàleg "El nostre clam per l'equitat" a favor de l'equitat de gènere

17/12/2019

El Col·legi Oficial de Metges de Girona s'ha adherit al decàleg per l'equitat de gènere en l'àmbit dels col·legis professionals de Catalunya, titulat l'El nostre clam per l'equitat" i impulsat per la Intercol·legial.
 
EL NOSTRE CLAM PER LEQUITAT
Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial


PREÀMBUL
Les col·legiades reclamem en aquest decàleg un tracte equitatiu, entre dones i homes, en el món professional, per eliminar qualsevol discriminació de gènere en sintonia amb altres associacions i moviments feministes. En conseqüència, els Col·legis Professionals de Catalunya proposem aquest Decàleg, com a la mínima expressió acceptable en la gestió i orientació del món professional.


1.-Equitat en l’organització:
L’organització garantirà l’equitat de tracte a tots els àmbits.
Promourà activament la presència de dones col·legiades en els òrgans de govern del Col·legi: (Juntes de Govern, Comissions, grups de treball, ...), així com als llocs de responsabilitat de la seva estructura laboral. Els procediments interns del Col·legi vetllaran per a que no es produeixin tractaments ofensius ni comportaments sexistes. En el cas que es produïssin s’activaran els procediments correctius.

2.-Equitat laboral:
El Col·legi ha de vetllar per eliminar qualsevol tipus de discriminació salarial i de condicions laborals.
Es rebutjaran especialment aquelles pràctiques retributives encobertes que puguin generar desigualtats. Es denunciaran les pràctiques abusives. Davant la sol·licitud de professionals per cobrir llocs de treball, els serveis de selecció professional o borsa de treball, oferiran currículums amb criteris de paritat, evitant estereotips de gènere.

3.-Formació en equitat:
El món professional ha de superar la divisió de rols entre dones i homes.
En conseqüència, ha de superar els defectes que es deriven dels efectes de l’androcentrisme, i evolucionar cap a la equitat de gènere. Per fomentar el tracte paritari en l’exercici professional, es requereix que els Col·legis imparteixin formació específica a dones i homes, això es farà facilitant eines d’apoderament femení.

4.-Educació en equitat
Es fomentarà la sensibilització en equitat cap a la societat, des de la responsabilitat professional de les i els col·legiats, tot reconeixent que és la societat en el seu conjunt, la que forma i educa.
En aquest sentit, els Col·legis Professionals afavoriran la formació i informació laboral en equitat, per evitar els estereotips de gènere en entorns professionals.

5.-Corresponsabilitat familiar
La conciliació entre la vida personal, familiar i professional, és avui un afer social, que cal assumir de forma corresponsable entre homes i dones. La corresponsabilitat, i està demostrat, no només millora la qualitat de vida, sinó que també afavoreix un bon ambient laboral i facilita un major rendiment professional.
L’organització col·legial ha de ser un exemple de gestió corresponsable, i practicar conscientment polítiques paritàries en la pròpia organització interna.

6.-No discriminació per raó de gènere
El fet de ser dona, ha implicat discriminacions en l’exercici professional i/o en l’accés a un lloc de treball. La discriminació més destacada és la que va lligada a la maternitat i a la cura, que encara avui és un handicap per a moltes dones.
Cal establir canals de denúncia àgils davant dels òrgans del Col·legi per denunciar aquelles situacions de discriminació que es donin en l’àmbit de cada professió.

7.-Visibilitat col·legial i professional
La imatge pública del Col·legi ha d’implementar paritàriament la visibilització de les dones al món professional.
Cal impulsar i fomentar una participació paritària i visible de dones i homes a tots els àmbits de la vida col·legial i professional i als diferents nivells de presa de decisió, en igualtat d’oportunitats.

8.-Comunicació i gènere
L’ús de llenguatges no sexistes és indispensable en el camí cap a la igualtat.
Els Col·legis Professionals afavoriran la comunicació inclusiva i l’ús de llenguatge no sexista i adoptaran un discurs favorable a l’equitat de gènere en l’entorn col·legial, al món professional, i als mitjans de comunicació. Es promourà que l’ús d’imatges sigui de dones i homes de manera equilibrada en els canals de comunicació habituals del Col·legi.

9.- Actuació davant la violència de gènere
La societat i en conseqüència el món professional, té consciència de la xacra social que suposa la violència de gènere.
Demanem compromís als Col·legis per:
• Detectar, rebutjar i denunciar qualsevol tipus d’assetjament o violència contra les dones.
• Donar suport en l’àmbit professional davant qualsevol situació de violència contra les dones.
• Impulsar accions de sensibilització davant de qualsevol situació de violència contra les dones.
• Promoure l’adhesió a les accions socials de rebuig vers la violència contra les dones.

10.-Compromís professional amb perspectiva de gènere
Compromís en les nostres actuacions com a element transformador.
Les persones col·legiades són plenament conscients de la responsabilitat que les nostres actuacions professionals comporten, també en l’àmbit social, i en conseqüència ens comprometem que les nostres accions i activitats col·legials i professionals, tinguin una perspectiva d’equitat de gènere com a element transformador.

En conseqüència,

Demanem als Col·legis Professionals de Catalunya, la seva adhesió i compromís.

Que aquest decàleg viu i en construcció sigui un full de ruta obert que s’incorpori i es desenvolupi dintre de l’agenda dels Col·legis Professionals com a element transformador, cap a una vida professional que defensi i valori la inestimable aportació de les dones, i sigui un motor d’evolució cap a una societat més justa i equitativa.

7 de març de 2019

Col·legis Adherits
1. Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya
2. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
3. Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona- Lleida
4. Col·legi d’ Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les Terres de l’Ebre
5. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona
6. Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona
7. Col·legi d’ Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
8. Col·legi d’Economistes de Catalunya
9. Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
10. Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
11. Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya
12. Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona
13. Col·legi de Detectius Privats de Catalunya
14. Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya
15. Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya
16. Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya
17. Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya
18. Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona
19. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
20. Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
21. Col·legi de Logopedes de Catalunya
22. Col·legi de Pedagogs de Catalunya
23. Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
24. Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de l'Esport de Catalunya
25. Col·legi Oficial d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya
26. Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona
27. Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
28. Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
29. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
30. Col·legi Oficial de Metges de Girona
31. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
32. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
33. Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona
34. Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya
35. Consell de Col·legis d' Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers Edificació de Catalunya
36. Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
37. Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya
38. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona