Oncologia Radioteràpica

25/11/2022 - 10/01/2023

  • CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA nº 2022-131 La Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau precisa incorporar UN/UNA: Requisits: § Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia § Títol d’especialista en Oncologia Radioteràpica § Experiència en tractament de tumors cerebrals, càncer de pulmó i tractaments ablatius amb SBRT. Es valorarà: § Tesis doctoral, projecte iniciat o compromís per iniciar-lo a curt termini. § Formació en braquiteràpia § Coneixements d’anglès oral i escrit § Competències: • Treball en equip • Comunicació interpersonal • Servei i orientació a l’usuari/ària Altres requisits: • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats de Catalunya). • El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà les guàrdies que la Direcció Mèdica, directament o per mitjà de/ la Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de l’Hospital. • Es imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació. • El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya. S’ofereix: § Categoria: Adjunt/a § Contractació indefinida a temps complet § Horari de treball segons planificació § Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu. Documentació i termini de presentació Els/les interessats/des en participar en aquesta convocatòria hauran de clicar a l’enllaç que trobaran a la intranet o a la pàgina web, emplenar el formulari, enviar el CV, el barem (en format excel) i la titulació requerida al correu electrònic conv131@santpau.cat Aquest CV s’haurà de presentar seguint l’ordre dels apartats del barem que s’adjunta a la convocatòria. Al barem es faran constar les dades personals i s’haurà d’omplir la columna Nº en tots els seus apartats. També es pot accedir al formulari copiant i enganxant aquest enllaç a través del Google Chrome: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePzyQ61YDDaqqe9lfymO-XRA1Ri8ntPdnTtN6-bvQJ04_pkQ/viewform?usp=sf_link El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de gener de 2023 a les 15 hores (el període entre el 24/12/2022 i el 8/01/2023 es considerarà inhàbil per vacances de Nadal)
Oncologia Radioteràpica