Inici / Col·legiacions / Altres tràmits

Altres tràmits

El COMG acredita la col·legiació d'un metge i la seva especialitat. A banda d'això, COMG també facilita al col.legiat eines per tràmits del seu interès professional i personal com són els certificats de Bona Praxi i els talonaris d'estupefaents. A més, els professionals jubilats, que hagin desenvolupat la seva tasca a la Seguretat Social, poden demanar talonaris de receptes per a ells i la família directa.


Certificats de col·legiació

El Col·legi pot acreditar la col·legiació d'un metge mitjançant un certificat de col·legiació que conté dades inscrites al Registre de Col·legiats del COMG. Aquest certificat es pot fer extensiu a l'acreditació de les especialitats registrades al COMG i, normalment, és requerit quan el metge es trasllada a una altra província i/o quan comença a treballar en una entitat o empresa sanitària. Els metges també poden sol·licitar-lo en cas de pèrdua del carnet col·legial.

Certificats de Bona Praxi

El Col·legi pot certificar que un metge no està sancionat ni inhabilitat per resolució col·legial o judicial (certificació comunament coneguda com "de bona praxi"). També que s'està al corrent del pagament de les quotes col·legials.

Talonaris d'estupefaents

Els professionals col·legiats a Girona poden demanar, a l’àrea d’Administració, els talonaris d’estupefaents que necessitin (només per l'activitat privada). Per fer-ho cal personar-se a les oficines o bé presentar una autorització expressa del col·legiat amb còpia del seu DNI.

Talonaris de receptes per a jubilats

Els professionals jubilats que hagin desenvolupat la seva tasca a la Seguretat Social poden demanar talonaris de receptes per a ells i la família directe (pares, cònjugue, fills i néts del professional jubilat), a les oficines del COMG, havent demanat cita prèvia. La documentació necessària que hauran d’acreditar és la següent:

  • Targeta sanitària personal i de tota la família per la que es vulguin demanar receptes.
  • Paper de jubilació de la Seguretat Social.

Legitimació de signatures

El COMG té la potestat d’acreditar la legitimitat dels seus professionals. És per això que, en casos d’adopció, els ciutadans poden dirigir-se a les oficines del Col·legi per tal de validar la signatura de qualsevol dels nostres col·legiats.